Általános Szerződési feltételek

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

Koroknai Medical Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), valamint Páciense (a továbbiakban: Páciens) a Szolgáltató és a Páciens együttesen: Felek (a továbbiakban: Felek) között létrejött orvosi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésre (a továbbiakban: Szerződés) a Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak. Az Ügyfél a Szerződés aláírásával ismeri el, hogy az ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

I. A SZOLGÁLTATÁS

1.1. A Szolgáltatás

1.1.1. A magán-egészségügyi szolgáltatás igénybevételével Felek megbízási jogviszonyt létesítenek egymással, megbízási díj fizetése ellenében teljesítendő mozgásszervi diagnosztikai és terápiás egészségügyi szolgáltatások ellátására.

1.1.2. Szolgáltató tevékenységét alkalmazottai és külön szerződéssel igénybe vett közreműködői, megbízottai igénybevételével látja el. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel és felelősségbiztosítással rendelkezik.

1.1.3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy Megbízott jogosult a szolgáltatás teljesítése során közreműködőt igénybe venni, melynek szolgáltatását az Ügyfél részére közvetíti, közvetített szolgáltatásként.

1.1.4. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételének helyszíne 1148 Budapest, Vezér utca 148-150. fszt. 3., 1027 Budapest, Margit krt. 26. illetve 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 10. fszt. 2.

II. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. Felek közötti együttműködés szabályai

2.1.1. A szolgáltatás igénybevétele során a Felek együttműködésre kötelesek. Ezen együttműködési kötelezettség teljesítése körében a Páciens tájékoztatja a Szolgáltatót, illetőleg kezelőorvosát mindazon körülményről, tényről (így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről), amely a kórismeret megállapításához, a megfelelő kezelési terv előkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez szükséges.

2.1.2. Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettsége kiterjed saját betegségével összefüggésben mindarról a tényről, körülményről (így különösen fertőző betegségekről, foglalkozás végzését kizáró megbetegedéséről, állapotról), amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti.

2.1.3. Amennyiben az Ügyfél a fenti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy csak részben tesz eleget, úgy az ennek elmaradásából eredő következményekért Megbízottat sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.

2.1.4. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatást szabad önrendelkezési jogának biztosítása mellett veszi igénybe.

2.1.5. A Páciens kötelezettséget vállal arra, hogy együttműködik kezelőorvosával és a terápiás személyzettel. Amennyiben a terápiás kéréseket, utasításokat tartósan nem tartja be vagy a kezelőszemélyzettel tiszteletlenül, a terápia lényegével tartósan szembemenően viselkedik, a Szolgáltató jogosult a kezelést felfüggeszteni, visszautasítani.

2.1.6. A Szolgáltatónak nem áll módjában alkohol, kábítószer vagy erős nyugtató szer hatása alatt álló Pácienst ellátni.

2.2. A bejelentkezés és a vizsgálat menete, az egészségügyi szolgáltatás igénybevételének menete

2.2.1. A szolgáltatás igénybevétele előzetes bejelentkezést igényel.

2.2.2. A Szolgáltató nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 08.00 órától 20.00 óráig tart nyitva, hétvégén és munkaszüneti napokon, ellenkező megállapodás hiányában zárva tart. A bejelentkezés hétfőtől péntekig 09.00-20.00-ig lehetséges időpontfoglaló rendszerünkben (gyogytornaszolgalat.hu/idopontfoglalas) vagy a +36 (70) 571 00 71-es budapesti, illetve  +36 (30) 47 57 83-as dunaújvárosi telefonszámon.

2.2.3. A Szolgáltató munkavállalói és közreműködői privát telefonszámán bejelentkezést nem tud fogadni.

2.2.3. A Szolgáltató jogosult időről időre módosítani a nyitvatartási rendjét, és a módosítást haladéktalanul, de legkésőbb a módosítás hatályát követő 5 munkanapon belül köteles saját weboldalán (www.gyogytornaszolgalat.hu) közzétenni, valamint telephelyén kifüggeszteni, és ezzel a Pácienst tájékoztatni.

2.2.4. A Páciens köteles az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását megtagadni, és az előző pontban foglaltak szerint eljárni. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató magán-egészségügyi szolgáltatásai tekintetében ellátási kötelezettséggel nem rendelkezik, jogosult a Páciens részére a szolgáltatás nyújtását, a további kezelését indokolás nélkül megtagadni.

2.2.5. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a feltételek fennállása esetén Páciense részére előzetes bejelentkezés alapján a fenti Mozgásszervi Rendelők egyikében fogadja és Szolgáltatásokat nyújt a részükre.

2.2.6. A Páciens az előre egyeztetett időpont előtt lehetőség szerint legalább 5 perccel érkezzen meg és jelentkezzen be a Szolgáltató recepcióján a szolgáltatás igénybevétele céljából.

2.2.7. A Szolgáltató a bejelentkezés és adatrögzítés, adategyeztetést követően nyújtja az igényelt egészségügyi szolgáltatást.

III. DÍJAZÁS

3.1. A Szolgáltatás díja

3.1.1. A Szolgáltató által nyújtott magán-egészségügyi szolgáltatás társadalombiztosítási finanszírozással (OEP) nem rendelkezik, azt a Páciens megbízási díj megfizetése ellenében veheti igénybe. A Szolgáltató hatályos árlistája a www.gyogytornaszolgalat,hu, vagy kifüggesztve a Szolgáltató rendelőjében, illetve a Szolgáltató ügyfélszolgálata bármikor tájékoztatást ad a hatályos díjakról.

3.1.2. A Páciens tudomásul veszi és vállalja, hogy amennyiben az előre egyeztetett szolgáltatásokon túl kezelőorvosa további szolgáltatások igénybevételét indikálja és azt a Páciens igénybe veszi, köteles ezen további szolgáltatások ellenértékét is kifizetni. Az indikált további szolgáltatások díjairól a Páciens azok elvégzését megelőzően tájékoztatást kérhet kezelőorvosától, illetve a Szolgáltató ügyfélszolgálatától.

3.1.3. Az árlistán szereplő árak bruttó árak. Az egészségügyi szolgáltatások tárgyi adómentesek.

3.1.4. A Szolgáltató jogosult listaárait bármikor, azok közzétételével egyidejűleg, egyoldalúan módosítani.

3.2. A Díj megfizetése

3.2.1. A díj megfizetése a vizsgálat vagy a terápiás kezelést megelőzően az időpontfoglalást követően online bankkártyás fizetés formájában esedékes. A Szolgáltató egyes szolgáltatások esetében Egészségpénztári kártyát elfogadhat.

3.2.2. A Páciens tudomásul veszi, hogy a díjfizetés elmulasztása akár büntetőfeljelentést is vonhat maga után.

IV. IDŐPONTFOGLALÁS, IDŐPONT LEMONDÁS

4.1. Időpontfoglalás, időpont lemondás

4.1.1. A vizsgálatokra és terápiákra előzetes bejelentkezés szükséges a Szolgáltató időpontfoglalási rendszerén (gyogytornaszolgalat.hu/idopontfoglalas) vagy call centerén keresztül a +36 (70) 571 00 71 -es és +36 (30) 47 57 830 -as telefonszámon, illetve a Szolgáltató online időpontfoglaló rendszerén keresztül (https://gyogytornaszolgalat.hu/idopontfoglalas/).

4.1.2. A vizsgálati vagy terápiás előjegyzési időpont az előjegyzést megelőző 48 órán kívül díjmentesen lemondható.

4.1.3. Az előjegyzési időpont 48 órán belüli lemondása esetén a Szolgáltató a vizsgálati díj és terápiás díj 50%-ának felszámítására jogosult.

4.1.4. Amennyiben a Páciens az előjegyzési időpontját előzetesen nem mondja le és a vizsgálaton, terápiás kezelésen nem jelenik meg, úgy a Szolgáltató a vizsgálati díj és terápiás díj 100%-ának felszámítására jogosult, amely a következő vizsgálat, kezelés alkalmával kerül felszámításra.

4.1.5. Amennyiben a Páciens az előjegyzési időponthoz képest 15 percet késik, a kezelőorvos vagy a kezelőszemélyzet jogosult eldönteni, hogy a vizsgálat vagy a terápiás kezelés megtartható-e. Amennyiben a betegszervezés nem engedi meg az ellátás elvégzését, úgy a Szolgáltató köteles új időpontot felajánlani.

V. TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM

5.1. Titoktartási kötelezettség

5.1.1. Az adatkezelő – az irányadó jogszabályokban foglalt kivétellel-, továbbá az adatfeldolgozó az orvosi titkot köteles megtartani.

5.1.2. A Páciens tudomással bír arról, hogy a Szolgáltató egészségügyi adatokat kezel, melyre speciális szabályok vonatkoznak. Az adatkezelés szabályait a külön íven megfogalmazott Adatkezelési szabályzat tartalmazza.

5.1.3. A Páciens kijelenti, hogy a formanyomtatványokon az adatait szabad elhatározásból, minden kényszer, fenyegetés hatása nélkül önként adta meg.

5.1.4. A Felek a szolgáltatás során tudomásukra jutott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltaknak megfelelően kötelesek kezelni. A weboldalon történő adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Infotv.) 5. § (1) bek a.) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében, az adatok megadásával önkéntesen adja meg. 

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

6.1. ÁSZF hatálya, módosítása

6.1.1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató magán-egészségügyi szolgáltatásaira terjed ki.

6.1.2. Az ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről a Pácienssel a Szolgáltató egyedi megállapodásban kifejezetten eltérően nem rendelkezik.

6.1.3. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A módosítást a Szolgáltató honlapján (www.gyogytornaszolgalat.hu) teszi közzé.

6.2. Panasz, viták rendezése

6.2.1. Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatban a Szolgáltató munkatársa reklamációt kizárólag a Pácienstől, illetve írásbeli meghatalmazottjától fogad el.

6.2.2. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a panasz kivizsgálása szükséges, úgy kérheti a panasz írásban való rögzítését a Pácienstől.

6.2.3. A panaszra a Szolgáltató a beérkezéstől számított 30 napon belül választ ad.

6.2.4. Felek vállalják, hogy vitájukat elsődlegesen békés úton rendezik.

6.3. Irányadó jog

6.3.1. Jelen ÁSZF-ben és az egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekre magyar jog, így különösen az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet, a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, szakmai irányelvek és a Megbízottnál érvényben lévő szakmai protokoll szabályai az irányadók.

 

 

Jelen ÁSZF 2021. április 26. napján lép hatályba és visszavonásig, illetve módosításig érvényes.

Koroknai Medical Kft.

Árlista